ความเป็นมา

รายละเอียดทั่วไป

จังหวัดเชียงรายได้จัดทำระบบสารสนเทศของการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลระบบลุ่มน้ำเพื่อการบริหารจัดการเตือนภัยน้ำท่วม 

โดยในโครงการระยะที่ 1 ดำเนินการในปี พ.ศ 2557 ได้มีพื้นที่ครอบคลุมในเขตลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขง(ภาคเหนือ) โดยลุ่มน้ำกกมีลำน้ำสาขานำร่อง คือ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่กรณ์ และน้ำแม่กก ส่วนลุ่มน้ำโขงมีลำน้ำสาขานำร่อง คือ น้ำแม่คำ-แม่จัน  

และในโครงการระยะที่ 2 ดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 ได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมในเขตลุ่มน้ำโขง(ภาคเหนือ) ในลำน้ำสาขา น้ำสมและห้วยดุก และเขตลุ่มน้ำอิงในลำน้ำสาขา น้ำส้าน น้ำหงาว แม่ต๊าก แม่เปา

จากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ได้มีข้อเสนอแนะที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยด่วน เพื่อให้เตรียมการรับมือภัยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงราย โดยในโครงการที่ผ่านมาได้ทำในพื้นที่ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำคำ-จัน และลุ่มน้ำอิง เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอเมือง รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆในจังหวัดเชียงราย โดยมีลำน้ำสาขา เช่น น้ำแม่เผื่อ (อ.เวียงเชียงรุ้ง) น้ำแม่บง (อ.ดอยหลวง) แม่น้ำงาว (อ.เวียงแก่น) และห้วยข้าวต้ม-ห้วยนางแล (อ.เมือง) เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายเป็นประจำและขาดแคลนเครื่องมือในการเตือนภัยน้ำท่วม ดังนั้นการดำเนินการจัดทำระบบการเตือนภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของการได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมครอบคลุมทั้งจังหวัดเพื่อตอบสนองภัยน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ดังนั้น ในโครงการระยะที่ 3 ซึ่งดำเนินการในปี 2559 ได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมลำน้ำที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย ได้แก่ น้ำแม่เผื่อ น้ำแม่บง แม่น้ำงาว และห้วยข้าวต้ม-ห้วยนางแล

 

ลุ่มน้ำโขง (ภาคเหนือ)

  • ลุ่มน้ำแม่งาว

          ลุ่มน้ำแม่งาว ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงแก่น มีขนาดพื้นที่รับน้ำประมาณ 444 ตารางกิโลเมตร ความยาวลำน้ำสายหลักประมาณ 62 กิโลเมตร และความลาดชันลำน้ำเฉลี่ย 0.0022 โดยในลุ่มน้ำนี้มีสถานีวัดน้ำท่าแบบอัตโนมัติ 1 สถานี ลักษณะการหลากของน้ำท่วมมาจากพื้นที่ภูเขาตอนต้นน้ำที่มีความลาดชันสูง มีการไหลที่รวดเร็วและรุนแรง ลำน้ำสาขาของแม่น้ำงาวเมื่อไหลลงสู่ที่ซึ่งมีความลาดชันน้อย จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ที่อยู่ติดลำน้ำโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนตอนท้ายน้ำ แล้วจึงไหลลงสู่แม่น้ำโขง

  • ลุ่มน้ำแม่บง

          ลุ่มน้ำแม่บง  ตั้งอยู่ในอำเภอดอยหลวง มีขนาดพื้นที่รับน้ำประมาณ 332 ตารางกิโลเมตร ความยาวลำน้ำสายหลักประมาณ 63 กิโลเมตร และความลาดชันลำน้ำเฉลี่ย 0.0009   ลุ่มน้ำนี้ไม่มีสถานีวัดน้ำท่าแบบอัตโนมัติ ลักษณะการหลากของน้ำท่วมมาจากพื้นที่ภูเขาตอนต้นน้ำที่มีความลาดชันสูง มีการไหลที่รวดเร็วและรุนแรง ลำน้ำสาขาของแม่น้ำบงเมื่อไหลลงสู่ที่ซึ่งมีความลาดชันน้อย จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ที่อยู่ติดลำน้ำโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนตอนท้ายน้ำ แล้วจึงไหลลงสู่แม่น้ำโขง

 

ลุ่มน้ำกก

ลุ่มน้ำกกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งหมด 7,895 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยทิศเหนือติดกับประเทศสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำวัง ทิศตะวันออก ติดกับลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 1 และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำปิง และประเทศเมียนมาร์

  • ลุ่มน้ำแม่เผื่อ

         ลุ่มน้ำแม่เผื่อเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำกก ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีขนาดพื้นที่รับน้ำประมาณ 181 ตารางกิโลเมตร ความยาวลำน้ำสายหลักประมาณ 32 กิโลเมตร และความลาดชันลำน้ำเฉลี่ย 0.0008 ลุ่มน้ำนี้ไม่มีสถานีวัดน้ำท่าแบบอัตโนมัติ ลักษณะการหลากของน้ำท่วมมาจากพื้นที่ภูเขาตอนต้นน้ำที่มีความลาดชันสูง ลำน้ำสาขาของลำน้ำแม่เผื่อเมื่อไหลลงสู่ที่ซึ่งมีความลาดชันน้อย จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ที่อยู่ติดลำน้ำโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชน โรงพยาบาล เป็นต้น

  • ลุ่มน้ำห้วยข้าวต้ม

         ลุ่มน้ำห้วยข้าวต้ม ตั้งอยู่ในตำบลท่าสุด นางแล และบ้านดู่ อำเภอเมือง มีพื้นที่รับน้ำขนาดเล็ก แต่พื้นที่นี้กลับประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว จึงเกิดการกีดขวางทางน้ำและลำน้ำถูกบุกรุกและตื้นเขิน ลำน้ำสาขาในลุ่มน้ำนี้ยังไม่มีสถานีวัดน้ำท่าแบบอัตโนมัติ

ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จัน (น้ำแม่คำ)

ลุ่มน้ำแม่จัน (น้ำแม่คำ) จัดอยู่ในส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำโขง มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ประมาณ 1,196.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ภาคเหนือ) ครอบคลุมเขตการปกครอง 3 อำเภอ 14 ตำบล ในเขตจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมีเขตติดต่อ ดังนี้ ด้านทิศเหนือติดกับอำเภอแม่ฟ้าหลวงและประเทศสหภาพเมียนมาร์ ด้านทิศใต้ติดกับอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่สาย ด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอแม่จันและอำเภอเมือง ด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จัน (น้ำแม่คำ) ประกอบด้วย เทือกเขาสูงสลับกันเป็นทอดๆส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีดินอยู่ชั้นบนและมีหินโผล่ มีเทือกเขาสูง ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างไทย กับ สหภาพพม่า มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ประมาณ 35 - 45 เปอร์เซ็นต์

ลุ่มน้ำอิง

ลุ่มน้ำอิงเป็นลุ่มน้ำสาขาหลักของลุ่มน้ำโขง (ภาคเหนือ) โดยแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำนานาชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของประเทศจีนผ่านตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผ่านประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม แม่น้ำโขงจัดเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสายหนึ่งของโลก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่มน้ำโขง (เหนือ) ในประเทศไทยล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มีระดับความสูงระหว่าง 300-1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ต๋ำ และดอยขุนแม่ต๋อม ดังนี้

  • ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน

        ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน (รหัสลุ่มน้ำสาขา 0204) มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาประมาณ 893 ตารางกิโลเมตร หรือ 577,931.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (เหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำของแม่น้ำอิงจนถึงกว๊านพะเยา ความยาวของลำน้ำอิงในช่วงนี้ประมาณ  34 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:2,500 แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากภูเขาตามแนวเขตจังหวัดพะเยากับจังหวัดลำปาง ไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านอำเภอแม่ใจ แล้วไหลไปทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยาที่อำเภอเมืองพะเยา ลำน้ำย่อยที่ไหลลงแม่น้ำอิง ได้แก่ น้ำแม่ปืม และน้ำเหยียน  นอกจากนี้ยังมีลำน้ำย่อยสายสั้นๆ ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยาโดยตรง ได้แก่ ห้วยตุ้ม น้ำแม่เรือ ห้วยแม่ต๋ำ เป็นต้น และแหล่งน้ำที่สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่  กว๊านพะเยา และหนองเล็งทราย 

  • ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลาง

        ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลาง (รหัสลุ่มน้ำสาขา 0205) มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาประมาณ 2,183 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,364,200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.77 ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ภาคเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่กว๊านพะเยาจนถึงจุดบรรจบแม่ลาว ความยาวของลำน้ำอิงในช่วงนี้ประมาณ 158  กิโลเมตร  ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:6,500  ลำน้ำย่อยที่สำคัญ ได้แก่ ร่องขุ่ย ร่องบ่อ ร่องช้าง แม่น้ำพุง น้ำจุน น้ำแม่ลอย  แม่ลาว เป็นต้น สาขาแม่น้ำอิงตอนกลาง เริ่มตั้งแต่จุดออกของกว๊านพะเยา  ไหลไปทางทิศเหนือตามเส้นแบ่งขอบเขตอำเภอเมืองพะเยากับอำเภอดอกคำใต้จนถึงจุดบรรจบแม่น้ำพุง  แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่เขตอำเภอจุน จังหวัดพะเยา จากนั้นไหลไปทางทิศเหนือแล้วไหลเข้าสู่เขตอำเภอเทิง ไปบรรจบแม่ลาวทางฝั่งขวาของลำน้ำบริเวณตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

  • ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพุง

        ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพุง (รหัสลุ่มน้ำสาขา 0206) มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาประมาณ 1,118  ตารางกิโลเมตร หรือ 698,656.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.15 ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ภาคเหนือ) มีแม่น้ำพุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำอิงเป็นลำน้ำสายหลัก ความยาวของลำน้ำประมาณ 100 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,500 โดยบริเวณต้นน้ำมีความลาดชันประมาณ 1:400 กลางน้ำประมาณ 1:20,000 และท้ายน้ำประมาณ 1:1,000 ลำน้ำย่อยที่สำคัญ ได้แก่ ล่องเคียน น้ำแม่แก้ว  น้ำแม่อ้อ น้ำแม่ฮ่าง ห้วยเอี้ยง เป็นต้น มีต้นกำเนิดจากภูเขาในเขตอำเภอพาน ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านตำบลป่าแงะ ตำบลป่าแดด แล้วไหลไปลงแม่น้ำอิงที่บริเวณตำบลสันมะค่า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

  • ลุ่มน้ำสาขาแม่ลาว

        ลุ่มน้ำสาขาแม่ลาว (รหัสลุ่มน้ำสาขา 0207) มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาประมาณ 1,347 ตารางกิโลเมตร หรือ 841,837.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ภาคเหนือ) ความยาวของลำน้ำแม่ลาว ประมาณ 97 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:600 โดยบริเวณต้นน้ำมีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ำประมาณ 1:4,500 และท้ายน้ำประมาณ 1:5,000 ลำน้ำย่อยที่สำคัญ ได้แก่ น้ำแม่วาน น้ำแม่ญวน น้ำแม่เปือย น้ำแม่หงาว เป็นต้น มีต้นกำเนิดจากแนวเทือกเขาทางตอนใต้ของลุ่มน้ำในเขตอำเภอเชียงคำ ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านอำเภอเชียงคำ แล้วไหลลงสู่ที่ราบลุ่ม  จากนั้นไหลไปบรรจบกับน้ำแม่หงาว แล้วไหลลงสู่แม่น้ำอิงในเขตอำเภอเทิง สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำสาขาแม่ลาวเป็นภูเขาสูงล้อมรอบสลับที่ราบลุ่มเชิงเขา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน้ำ

  • ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนล่าง

        ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ำสาขา 0208) มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาประมาณ 1,697.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,061,206.25 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 16.93  ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (เหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จุดบรรจบแม่ลาวจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำโขง  ความยาวของลำน้ำอิงในช่วงนี้ประมาณ  133  กิโลเมตร  ความลาดชันเฉลี่ย  1:3,500  ลำน้ำย่อยที่สำคัญ  ได้แก่  น้ำแม่ต๊าก  น้ำแม่ต๊ำ  ห้วยช้าง  เป็นต้น แม่น้ำอิงที่อยู่ในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนล่าง เริ่มตั้งแต่จุดบรรจบแม่ลาวในเขตอำเภอเทิง  ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้จนถึงเขตรอยต่อระหว่างอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอขุนตาล  จึงไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตอำเภอเชียงของ  แล้วไหลไปลงแม่น้ำโขงที่บริเวณตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

  • ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่  2

        ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 2 (รหัสลุ่มน้ำสาขา 0209) มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาประมาณ 489.11  ตารางกิโลเมตร หรือ 305,693.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (เหนือ) มีน้ำแม่งาวเป็นลำน้ำสายหลัก ความยาวของลำน้ำประมาณ 51 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:350 โดยบริเวณต้นน้ำมีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ำประมาณ 1:250 ละท้ายน้ำประมาณ 1:350 ลำน้ำย่อยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยหาน ห้วยคุ ห้วยโป่งหลวง ห้วยผาตั้ง ห้วยสาน ห้วยติ้ว น้ำคำ น้ำวอง เป็นต้น

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การศึกษา สำรวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ทำการศึกษา สำรวจและรวมรวมข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางชลศาสตร์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ำและลำน้ำสาขานำร่องเพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแบบจำลองการพยากรณ์น้ำท่วม 

การพัฒนาระบบข้อมูลการไหลในลำน้ำสาขานำร่องของระบบลุ่มน้ำ แบบ Realtime 

ทำการพัฒนาระบบข้อมูลการไหลของน้ำในลำน้ำสาขานำร่อง โดยได้จัดทำระบบการวัดระดับน้ำและส่งข้อมูลระยะไกลผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย (Edge/GPRS/3G) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้ทำการสำรวจพื้นที่ตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องมือวัดน้ำฝนและน้ำท่าของหน่วยงานในพื้นที่ที่มีอยู่ก่อนโดยเน้นไปที่เครื่องมือวัดน้ำแบบโทรมาตร พร้อมทั้งได้ติดตั้งเครื่องมือวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็กเพิ่มเติมในตำแหน่งที่เหมาะสมในลำน้ำที่มียังมีเครื่องมือไม่เพียงพอ อันจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบการวัดปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำแม่จัน-แม่คำพร้อมทั้งเป็นการบูรณาการข้อมูลจากเครื่องวัดน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังได้เริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลแม่ข่ายเพื่อใช้เป็นที่รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลต่อชุมชนและหน่วยงานที่ข้อง

จัดทำระบบการตรวจวัดน้ำในลำน้ำสาขานำร่องเพิ่มเติม

จากการสำรวจลำน้ำสาขานำร่องน้ำ ได้แก่ แม่ลาว แม่สรวย แม่กรณ์ น้ำแม่กก น้ำแม่คำน้ำ และแม่จัน พบว่าในลุ่มน้ำกก นั้นมีเครื่องวัดน้ำแบบโทรมาตรกระจายทั่วลุ่มน้ำและสามารถนำค่าที่วัดได้จากสถานีมาทำการพยากรณ์และเตือนภัยได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับลุ่มน้ำแม่คำ-จัน ซึ่งเป็นลำน้ำที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งของพื้นที่ยังไม่มีเครื่องมือวัดและรายงานผลข้อมูลทางอุทกวิทยาที่เพียงพอ โดยแม่น้ำคำซึ่งมีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตรของแม่น้ำคำนั้น มีเครื่องมือวัดน้ำฝนและน้ำท่าของกรมชลประทานที่มีอยู่ก่อนเพียง 1 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่คำหลักเจ็ด และแม่น้ำจันก็มีเครื่องมือวัดของกรมชลประทาน 1 เครื่อง ดังนั้นโครงการจึงได้พัฒนาและติดตั้งเครื่องมือวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็กเพิ่มเติมจำนวน 7 เครื่อง โดยในแม่น้ำคำ 5 เรื่อง และแม่น้ำจัน 2 เครื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานข้อมูลการไหลของน้ำที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือจะส่งทางระยะไกลผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ข้อมูลระดับน้ำที่ได้จากระบบที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับข้อมูลของเครื่องมือวัดของหน่วยงานอื่นได้ถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลแม่ข่ายแล้ว

จากการดำเนินโครงการทั้ง 3 ระยะ ทางโครงการได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำแบบโทรมาตรขนาดเล็กรวมทั้งสิ้น 43 สถานี ซึ่งครอบคลุมสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน จำนวน 14 สถานี และสถานีวัดน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นนโครงการนี้จำนวน 29 สถานี เพื่อเติมเต็มระบบให้สมบูรณ์ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย สามารถให้ข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมที่ถูกต้องมากขึ้น