คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
สามารถ ดาวน์โหลด คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (PDF) หากหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจจะพิมพ์เผยแพร่ สามารถติดต่อเพื่อรับไฟล์ความละเอียดสูง ได้ที่
สำหรับคู่มือฉบับก่อนหน้าดูได้ที่ คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม ฉบับปรับปรุง 2549
หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-942010, 053-944156

CRflood