STG02 บ้านเหล่า


ระดับน้ำ

1.22 ม.


389.749 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/17
11:50 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-17 11:50:21 1.22 389.749 0 29.97 59.53
2 2019-01-17 11:45:20 1.21 389.739 0 29.61 58.95
3 2019-01-17 11:40:19 1.22 389.749 0 29.13 59.88
4 2019-01-17 11:35:18 1.22 389.749 0 29.11 62.11
5 2019-01-17 11:30:17 1.23 389.759 0 29.17 64.79
6 2019-01-17 11:20:14 1.19 389.719 0 28.74 65.44
7 2019-01-17 11:15:13 1.21 389.739 0 28.36 67.82
8 2019-01-17 11:10:13 1.22 389.749 0 27.75 71.51
9 2019-01-17 11:05:11 1.24 389.769 0 27.3 74.34
10 2019-01-17 11:00:11 1.21 389.739 0 27.09 75.63
11 2019-01-17 10:55:11 1.21 389.739 0 26.52 80.28
12 2019-01-17 10:50:09 1.21 389.739 0 25.36 85.14
13 2019-01-17 10:45:08 1.2 389.729 0 24.67 89.89
14 2019-01-17 10:40:07 1.18 389.709 0 24.82 91.36
15 2019-01-17 10:35:05 1.2 389.729 0 24.88 88.55
16 2019-01-17 10:30:05 1.2 389.729 0 24.97 90.41
17 2019-01-17 10:25:04 1.21 389.739 0 25.24 87.64
18 2019-01-17 10:20:02 1.2 389.729 0 25.73 85.38
19 2019-01-17 10:15:01 1.18 389.709 0 25.23 88.73
20 2019-01-17 10:10:00 1.21 389.739 0 24.67 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG02
ชื่อสถานี บ้านเหล่า
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ทุ่งก่อ
เวียงเชียงรุ้ง
ระดับท้องน้ำ 388.529 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 391 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 390.85 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 391 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.22 ม.
389.749 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/17 11:50
CRflood