CRflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/ว)
น้ำฝน
(มม.)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤติ
(ม.รทก)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STK01 ฝายผาม้า
--
--
-- -- 409.95 410.95 ลุ่มแม่โขง แม่จัน -- CENDIM
STK02 ศรีค้ำ
1.28
394.7
-- 0.2 398.7 399.7 ลุ่มน้ำแม่โขง แม่จัน 2019/09/17 23:28 CENDIM
STK03 บ้านฝั่งหมิ่น
--
--
-- -- 389 390 ลุ่มน้ำโขง แม่จัน -- CENDIM
STK04 บ้านด้าย
1.6
378.1
-- 0 380 381 ลุ่มน้ำโขง แม่จัน 2019/09/17 23:32 CENDIM
STK05 ศรีดอนมูล
--
--
-- -- 376 377 ลุ่มน้ำโขง เชียงแสน -- CENDIM
STK06 ลานทอง
0.96
455.5
-- 0 455.663 456 ลุ่มน้ำโขง แม่จัน 2019/09/17 23:31 CENDIM
STK07 บ้านป่าตึง
0.79
418.9
-- 0 419.9 420.4 ลุ่มน้ำโขง แม่จัน 2019/09/17 23:28 CENDIM
STI01 วัดพระธาตุสามดวง
--
--
-- -- 432 434 ลุ่มน้ำอิง พาน -- CENDIM
STI02 เทศบาลเมืองพาน
--
--
-- -- 411 411.5 ลุ่มน้ำอิง พาน -- CENDIM
STI03 บ้านสันเจริญ
--
--
-- -- 381.5 383 ลุ่มน้ำอิง พญาเม็งราย -- CENDIM
STI04 บ้านสบเปา
--
--
-- -- 373.5 374.5 ลุ่มน้ำอิง พญาเม็งราย -- CENDIM
STI05 บ้านทุ่งจ้าว
--
--
-- -- 371 372 ลุ่มน้ำอิง พญาเม็งราย -- CENDIM
STI06 แม่น้ำอิง
--
--
-- -- 359 362 ลุ่มน้ำอิง พญาเม็งราย -- CENDIM
STI07 บ้านปางค่า
--
--
-- -- 438 442 ลุ่มน้ำอิง เทิง -- CENDIM
STI08 บ้านเอียน
--
--
-- -- 392 394 ลุ่มน้ำอิง เทิง -- CENDIM
STK08 เทศบาลเวียงเชียงของ
--
--
-- -- 355 357.7 ลุ่มน้ำอิง เชียงของ -- CENDIM
STK09 บ้านวัดหลวง
--
--
-- -- 355 357 ลุ่มน้ำอิง เชียงของ -- CENDIM
STG03 บ้านแม่เผื่อ
--
--
-- -- 384 384.5 ลุ่มน้ำกก เวียงเชียงรุ้ง -- CENDIM
STG02 บ้านเหล่า
--
--
-- -- 390.85 391 ลุ่มน้ำกก เวียงเชียงรุ้ง -- CENDIM
STG01 บ้านห้วยหมากเอียก
--
--
-- -- 394 395 ลุ่มน้ำกก เวียงเชียงรุ้ง -- CENDIM
STG04 บ้านแม่ข้าวต้ม
--
--
-- -- 414 414.5 ลุ่มน้ำกก เมือง -- CENDIM
STG05 บ้านนางแลใน
--
--
-- -- 408 408.8 ลุ่มน้ำกก เมือง -- CENDIM
STG06 บ้านโป่งพระบาท
--
--
-- -- 414 414.5 ลุ่มน้ำกก เมือง -- CENDIM
STK10 บ้านแม่บง
--
--
-- -- 388.7 389.3 ลุ่มน้ำโขง ดอยหลวง -- CENDIM
STK11 บ้านห้วยไร่
--
--
-- -- 382.75 383.102 ลุ่มน้ำโขง ดอยหลวง -- CENDIM
STK12 บ้านหนองป่าก่อ
--
--
-- -- 370.686 372.686 ลุ่มน้ำโขง ดอยหลวง -- CENDIM
STK13 บ้านผาแล
--
--
-- -- 476.5 477.5 ลุ่มน้ำโขง เวียงแก่น -- CENDIM
STK14 บ้านท่าข้าม
--
--
-- -- 385.5 386 ลุ่มน้ำโขง เวียงแก่น -- CENDIM
STK15 บ้านหล่ายงาว
--
--
-- -- 360.5 361 ลุ่มน้ำโขง เวียงแก่น -- CENDIM
TG.01 บ้านโป่งป่าตอง
#N/A
#N/A
0 0 -- -- น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.02 อบต.บ้านโป่ง
#N/A
#N/A
0 0 -- -- น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.03 ฝายดินดำ
#N/A
#N/A
4.94 0 479.96 480.84 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.04 บ้านดอนสลี
--
--
0 -- 467.68 468.89 น้ำแม่กก ปง -- กรมชลประทาน
TG.05 น้ำลาว
#N/A
#N/A
0 0 457.09 458.72 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.06 บ้านป่าย้าง
0.3
397.7
0 0 401.98 403.13 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.07 บ้านแม่ข่า
0.86
482.1
0.09 0 485.02 485.96 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.08 บ้านใหม่ริมฝาง
0.55
460.2
4.34 0 464.73 466 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.09 บ้านคาย (น้ำฝาง)
0.41
444.0
0 0 450.77 452.57 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.10 วัดใหม่ขุนกรณ์
#N/A
#N/A
0 0 -- -- น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.11 เทศบาลตำบลแม่ยาว
--
--
0 -- 401.42 401.52 น้ำแม่กก ปง -- กรมชลประทาน
TG.12 บ้านสวนดอก
#N/A
#N/A
0 0 422.07 422.89 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.13 บ้านใหม่กือนา
#N/A
#N/A
92.16 0 385.34 386.98 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.14 อบต.ป่าซาง
--
--
0 -- -- -- น้ำแม่กก ปง -- กรมชลประทาน
TG.15 บ้านสันกลาง
--
--
0 -- 459.68 460.55 น้ำแม่กก ปง -- กรมชลประทาน
TG.16 ท่ากอบง จ.เชียงราย
3
369.2
147.9 0 373.23 374.98 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
TG.17 บ้านศรีวังมูล
1.65
405.0
52.63 0 407.02 407.95 น้ำแม่กก ปง 2019/09/17 23:30 กรมชลประทาน
CRflood