สถานีขัดข้อง

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ลำน้ำ
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ ม.
ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ
CRflood