STG02 บ้านเหล่า


ระดับน้ำ

1.15 ม.


389.679 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/20
23:06 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2018-11-20 23:06:18 1.15 389.679 0 23.82 100
2 2018-11-19 21:52:21 1.14 389.669 0 24.74 100
3 2018-11-19 19:52:00 1.17 389.699 0 26.76 100
4 2018-11-19 19:01:52 1.18 389.709 0 28.05 100
5 2018-11-19 18:56:51 1.16 389.689 0 27.84 100
6 2018-11-18 18:58:03 1.18 389.709 0 28.31 91.97
7 2018-11-18 15:27:34 1.21 389.739 0 41.49 42.54
8 2018-11-18 15:22:32 1.22 389.749 0 41.28 43.05
9 2018-11-18 11:57:03 1.2 389.729 0 37.42 59.96
10 2018-11-18 11:52:03 1.2 389.729 0 38.06 59.65
11 2018-11-18 08:01:25 1.18 389.709 0 25.94 100
12 2018-11-17 18:59:24 1.18 389.709 0 28.64 100
13 2018-11-17 12:03:18 1.22 389.749 0 38.6 56.2
14 2018-11-17 11:58:17 1.21 389.739 0 38.73 56.8
15 2018-11-15 19:56:49 1.18 389.709 0 24.43 100
16 2018-11-15 18:51:40 1.19 389.719 0 25.57 100
17 2018-11-14 21:53:17 1.18 389.709 0 24.85 100
18 2018-11-14 21:48:17 1.19 389.719 0 24.9 100
19 2018-11-14 18:22:44 1.23 389.759 0 28.92 100
20 2018-11-14 17:12:33 1.21 389.739 0 31.65 97.41สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG02
ชื่อสถานี บ้านเหล่า
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ทุ่งก่อ
เวียงเชียงรุ้ง
ระดับท้องน้ำ 388.529 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 391 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 390.85 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 391 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.15 ม.
389.679 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/20 23:06
CRflood