STG03 บ้านแม่เผื่อ


ระดับน้ำ

2.37 ม.


382.237 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/17
11:50 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-17 11:50:11 2.37 382.237 0 28.68 73.67
2 2019-01-17 11:45:11 2.37 382.237 0 28.54 77.48
3 2019-01-17 11:40:10 2.35 382.217 0 28.44 76.74
4 2019-01-17 11:30:09 2.37 382.237 0 28.13 82.12
5 2019-01-17 11:25:08 2.35 382.217 0 27.92 82.35
6 2019-01-17 11:20:08 2.35 382.217 0 27.89 84.07
7 2019-01-17 11:15:07 2.36 382.227 0 27.63 86.2
8 2019-01-17 11:10:06 2.35 382.217 0 27.14 86.55
9 2019-01-17 11:05:06 2.35 382.217 0 26.81 90.32
10 2019-01-17 11:00:05 2.35 382.217 0 26.78 94.21
11 2019-01-17 10:55:05 2.35 382.217 0 26.42 95.79
12 2019-01-17 10:50:04 2.36 382.227 0 26.13 96.05
13 2019-01-17 10:45:03 2.35 382.217 0 25.84 100
14 2019-01-17 10:40:03 2.35 382.217 0 25.26 100
15 2019-01-17 10:30:02 2.34 382.207 0 25.1 100
16 2019-01-17 10:25:00 2.35 382.217 0 24.65 100
17 2019-01-17 10:20:00 2.36 382.227 0 24.49 100
18 2019-01-17 10:14:59 2.35 382.217 0 24.7 100
19 2019-01-17 10:09:58 2.35 382.217 0 24.19 100
20 2019-01-17 10:04:57 2.34 382.207 0 24 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG03
ชื่อสถานี บ้านแม่เผื่อ
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ดงมหาวัน
เวียงเชียงรุ้ง
ระดับท้องน้ำ 379.867 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 385 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 384 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 384.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 2.37 ม.
382.237 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/17 11:50
CRflood