STG04 บ้านแม่ข้าวต้ม


ระดับน้ำ

0.24 ม.


410.771 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/17
11:49 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-17 11:49:00 0.24 410.771 0 28.92 100
2 2019-01-17 11:43:58 0.29 410.821 0 28.44 100
3 2019-01-17 11:38:59 0.3 410.831 0 28.06 100
4 2019-01-17 11:33:58 0.24 410.771 0 27.94 100
5 2019-01-17 11:28:56 0.31 410.841 0 27.94 100
6 2019-01-17 11:23:55 0.24 410.771 0 27.6 100
7 2019-01-17 11:18:54 -0.68 409.851 0 27.19 100
8 2019-01-17 11:13:54 -0.32 410.211 0 26.69 100
9 2019-01-17 11:08:52 -0.27 410.261 0 26.14 100
10 2019-01-17 11:03:51 0.29 410.821 0 26.34 100
11 2019-01-17 10:58:52 0.29 410.821 0 26.56 100
12 2019-01-17 10:53:52 0.29 410.821 0 26.47 100
13 2019-01-17 10:48:50 0.29 410.821 0 26.64 100
14 2019-01-17 10:43:49 0.3 410.831 0 25.77 100
15 2019-01-17 10:38:48 0.29 410.821 0 25.17 100
16 2019-01-17 10:33:47 0.29 410.821 0 24.67 100
17 2019-01-17 10:28:46 0.29 410.821 0 24.16 100
18 2019-01-17 10:23:45 0.29 410.821 0 23.99 100
19 2019-01-17 10:13:43 0.29 410.821 0 23.47 100
20 2019-01-17 10:08:42 -0.05 410.481 0 23.27 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STG04
ชื่อสถานี บ้านแม่ข้าวต้ม
ลำน้ำ ลุ่มน้ำกก
สถานที่ติดตั้ง ท่าสุด
เมือง
ระดับท้องน้ำ 410.531 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 415 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 414 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 414.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.24 ม.
410.771 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/17 11:49
CRflood