STI02 สะพานเทศบาลเมืองพาน ซอย 45


ระดับน้ำ

0.98 ม.


410.548 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 1.5 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/17
06:05 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-17 06:05:28 0.98 410.548 0 17.43 100
2 2019-01-16 23:09:45 0.99 410.558 0 20.27 100
3 2019-01-16 23:04:45 0.99 410.558 0 20.32 100
4 2019-01-16 22:59:45 0.99 410.558 0 20.36 100
5 2019-01-16 22:54:43 1 410.568 0 20.4 100
6 2019-01-16 22:49:42 0.99 410.558 0 20.48 100
7 2019-01-16 22:44:42 0.99 410.558 0 20.55 100
8 2019-01-16 22:39:42 0.99 410.558 0 20.59 100
9 2019-01-16 22:34:42 0.98 410.548 0 20.68 100
10 2019-01-16 22:29:41 0.99 410.558 0 20.76 100
11 2019-01-16 22:24:41 0.99 410.558 0 20.84 100
12 2019-01-16 22:19:40 0.99 410.558 0 20.9 100
13 2019-01-16 22:14:39 0.99 410.558 0 20.99 100
14 2019-01-16 22:09:40 0.99 410.558 0 21.04 100
15 2019-01-16 22:04:38 0.99 410.558 0 21.1 100
16 2019-01-16 21:59:38 0.99 410.558 0 21.21 100
17 2019-01-16 21:54:38 1 410.568 0 21.35 100
18 2019-01-16 21:49:38 1.02 410.588 0 21.41 100
19 2019-01-16 21:44:37 1 410.568 0 21.43 100
20 2019-01-16 21:34:36 1.03 410.598 0 21.6 100สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI02
ชื่อสถานี สะพานเทศบาลเมืองพาน ซอย 45
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เมืองพาน
พาน
ระดับท้องน้ำ 409.568 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 411.88 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 411 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 411.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.98 ม.
410.548 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/17 06:05
CRflood