STI08 สะพานบ้านเอียน


ระดับน้ำ

0.44 ม.


388.369 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/16
23:18 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-16 23:18:37 0.44 388.369 0 18.8 67.6
2 2019-01-16 23:13:37 0.46 388.389 0 18.8 67.2
3 2019-01-16 23:08:36 0.45 388.379 0 18.9 67.3
4 2019-01-15 23:42:20 0.47 388.399 0 19.6 78.7
5 2019-01-15 23:37:20 0.44 388.369 0 19.6 78.7
6 2019-01-14 23:25:51 0.44 388.369 0 17.9 69
7 2019-01-14 23:20:49 0.44 388.369 0 18.1 68.5
8 2019-01-13 23:29:56 0.46 388.389 0 18.8 70.3
9 2019-01-13 23:24:55 0.48 388.409 0 18.9 69.3
10 2019-01-12 23:21:03 0.48 388.409 0 19 68.6
11 2019-01-12 23:16:02 0.48 388.409 0 19.2 67.3
12 2019-01-11 23:33:22 0.49 388.419 0 19.4 70.8
13 2019-01-11 23:28:22 0.5 388.429 0 19.6 71.9
14 2019-01-10 23:08:03 0.55 388.479 0 19.9 78.7
15 2019-01-10 23:03:03 0.54 388.469 0 19.9 78.7
16 2019-01-09 23:03:19 0.58 388.509 0 20.2 82.9
17 2019-01-09 22:58:19 0.58 388.509 0 19.9 82.9
18 2019-01-08 17:14:48 0.95 388.879 0 19 84.4
19 2019-01-08 17:09:47 0.99 388.919 0 19.1 84.4
20 2019-01-08 17:04:47 1.02 388.949 0 19.1 84.3สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI08
ชื่อสถานี สะพานบ้านเอียน
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง หงาว
เทิง
ระดับท้องน้ำ 387.929 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 394.035 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 392 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 394 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.44 ม.
388.369 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/16 23:18
CRflood