STI08 สะพานบ้านเอียน


ระดับน้ำ

6.53 ม.


394.459 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2021/08/01
17:38 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2021-08-01 17:38:10 6.53 394.459 0 31.7 11.4
2 2021-08-01 17:33:08 6.52 394.449 0 32.4 11.4
3 2021-08-01 17:28:08 6.52 394.449 0 32.7 10.9
4 2021-08-01 17:23:07 6.52 394.449 0 33 10.4
5 2021-08-01 17:18:08 6.55 394.479 0 33.6 10.7
6 2021-08-01 17:13:07 6.33 394.259 0 33.4 10.5
7 2021-08-01 17:08:06 6.29 394.219 0 33.9 11.7
8 2021-08-01 17:03:06 6.52 394.449 0 34.3 12
9 2021-08-01 16:58:07 0.72 388.649 0 34.6 11.9
10 2021-08-01 16:53:03 0.68 388.609 0 34.9 12.2
11 2021-08-01 16:48:02 0.69 388.619 0 34.6 11.9
12 2021-08-01 16:43:01 0.68 388.609 0 35 11.4
13 2021-08-01 16:38:00 0.71 388.639 0 35 11.3
14 2021-08-01 16:33:00 0.67 388.599 0 35 11.3
15 2021-08-01 16:22:45 0.69 388.619 0 34.8 12.2
16 2021-08-01 16:17:44 0.67 388.599 0 34.5 12.7
17 2021-08-01 16:12:43 0.66 388.589 0 33.7 13.9
18 2021-08-01 16:07:42 0.68 388.609 0 33 14.5
19 2021-08-01 16:02:42 0.65 388.579 0 33.1 16.2
20 2021-08-01 14:42:37 0.68 388.609 0 27.1 33.4สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI08
ชื่อสถานี สะพานบ้านเอียน
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง หงาว
เทิง
ระดับท้องน้ำ 387.929 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 394.035 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 392 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 394 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 6.53 ม.
394.459 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/08/01 17:38
CRflood