STI08 สะพานบ้านเอียน


ระดับน้ำ

3.22 ม.


391.149 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2022/08/16
09:49 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2022-08-16 09:49:55 3.22 391.149 0 31.1 10
2 2022-08-16 09:44:54 3.17 391.099 0 31 10
3 2022-08-16 09:39:54 -1.76 386.169 0 32 10
4 2022-08-16 09:34:53 3.09 391.019 0 31.2 10
5 2022-08-16 09:29:52 3.14 391.069 0 30.5 10
6 2022-08-16 09:24:51 -1.96 385.969 0 30 10
7 2022-08-16 09:19:50 2.97 390.899 0 29.7 10
8 2022-08-16 09:14:49 -2 385.929 0 29.4 10
9 2022-08-16 09:09:48 -2.01 385.919 0 29.8 10
10 2022-08-16 09:04:48 2.18 390.109 0 29.6 10
11 2022-08-16 08:59:46 2.96 390.889 0 29.1 10
12 2022-08-16 08:54:46 3.1 391.029 0 29 10
13 2022-08-16 08:49:45 2.93 390.859 0 29.5 10
14 2022-08-16 08:44:45 -2.13 385.799 0 29.7 10
15 2022-08-02 09:55:40 2.54 390.469 0 33.1 10
16 2022-08-02 09:41:52 2.12 390.049 0 33.8 10
17 2022-07-12 16:15:19 2.97 390.899 0 35.3 10
18 2022-07-12 16:10:18 3.02 390.949 0 35.7 10
19 2022-07-12 16:05:17 3.06 390.989 0 35.7 10
20 2022-07-12 16:00:17 3.04 390.969 0 35.1 10สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI08
ชื่อสถานี สะพานบ้านเอียน
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง หงาว
เทิง
ระดับท้องน้ำ 387.929 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 394.035 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 392 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 394 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 3.22 ม.
391.149 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/16 09:49
CRflood