STI08 สะพานบ้านเอียน


ระดับน้ำ

1.61 ม.


389.539 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2021/05/13
17:40 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2021-05-13 17:40:48 1.61 389.539 0 33.7 10.5
2 2021-05-13 17:35:48 5.58 393.509 0 33.2 10.7
3 2021-05-13 17:30:48 6.34 394.269 0 33.8 11
4 2021-05-13 17:25:47 6.51 394.439 0 34.2 10.5
5 2021-05-13 17:20:47 0.87 388.799 0 33.9 10.9
6 2021-05-13 17:15:47 0.68 388.609 0 34 10.8
7 2021-05-13 17:10:47 0.86 388.789 0 34.5 10.8
8 2021-05-13 17:05:46 0.62 388.549 0 34 10.9
9 2021-05-13 17:00:46 5.61 393.539 0 34.4 11.3
10 2021-05-13 16:55:45 0.82 388.749 0 34.2 11.6
11 2021-05-13 16:50:45 6.54 394.469 0 34.1 12.3
12 2021-05-13 16:45:44 6.55 394.479 0 33.2 12.8
13 2021-05-13 16:40:44 0.85 388.779 0 33.5 11.6
14 2021-05-13 16:35:44 6.55 394.479 0 34.5 10
15 2021-05-13 16:30:41 6.54 394.469 0 35.5 10
16 2021-05-13 16:25:41 1.87 389.799 0 37.1 10
17 2021-05-13 16:20:40 0.66 388.589 0 39 10
18 2021-05-13 16:15:40 5.36 393.289 0 39.5 10
19 2021-05-13 16:10:39 0.67 388.599 0 39.8 10
20 2021-05-13 16:05:38 0.64 388.569 0 39.5 10สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI08
ชื่อสถานี สะพานบ้านเอียน
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง หงาว
เทิง
ระดับท้องน้ำ 387.929 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 394.035 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 392 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 394 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.61 ม.
389.539 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/05/13 17:40
CRflood