STK06 สะพานลานทอง


ระดับน้ำ

1.26 ม.


455.823 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2020/10/27
17:07 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2020-10-27 17:07:01 1.26 455.823 0 0 0
2 2020-10-27 17:02:01 1.31 455.873 0 0 0
3 2020-10-27 16:57:01 1.26 455.823 0 0 0
4 2020-10-27 16:52:01 1.29 455.853 0 0 0
5 2020-10-27 16:47:01 1.28 455.843 0 0 0
6 2020-10-27 16:42:01 1.28 455.843 0 0 0
7 2020-10-27 16:37:01 1.24 455.803 0 0 0
8 2020-10-27 16:32:01 1.25 455.813 0 0 0
9 2020-10-27 16:27:01 1.23 455.793 0 0 0
10 2020-10-27 16:22:01 1.3 455.863 0 0 0
11 2020-10-27 16:17:01 1.28 455.843 0 0 0
12 2020-10-27 16:12:01 1.27 455.833 0 0 0
13 2020-10-27 16:07:01 1.27 455.833 0 0 0
14 2020-10-27 16:02:01 1.27 455.833 0 0 0
15 2020-10-27 15:57:01 1.28 455.843 0 0 0
16 2020-10-27 15:52:01 1.28 455.843 0 0 0
17 2020-10-27 15:47:01 1.3 455.863 0 0 0
18 2020-10-27 15:42:01 1.28 455.843 0 0 0
19 2020-10-27 15:37:01 1.29 455.853 0 0 0
20 2020-10-27 15:32:01 1.28 455.843 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK06
ชื่อสถานี สะพานลานทอง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง ป่าตึง
แม่จัน
ระดับท้องน้ำ 454.563 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 460.182 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 455.663 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 456 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.26 ม.
455.823 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2020/10/27 17:07
CRflood