STK06 สะพานลานทอง


ระดับน้ำ

1.18 ม.


455.743 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2022/08/17
08:16 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2022-08-17 08:16:40 1.18 455.743 0 0 0
2 2022-08-17 08:11:40 1.2 455.763 0 0 0
3 2022-08-17 08:06:40 1.2 455.763 0 0 0
4 2022-08-17 08:01:40 1.17 455.733 0 0 0
5 2022-08-17 07:56:40 1.18 455.743 0 0 0
6 2022-08-17 07:51:40 1.17 455.733 0 0 0
7 2022-08-17 07:46:40 1.19 455.753 0 0 0
8 2022-08-17 07:41:40 1.16 455.723 0 0 0
9 2022-08-17 07:36:40 1.16 455.723 0 0 0
10 2022-08-17 07:31:40 1.16 455.723 0 0 0
11 2022-08-17 07:26:40 1.18 455.743 0 0 0
12 2022-08-17 07:21:40 1.14 455.703 0 0 0
13 2022-08-17 07:16:40 1.18 455.743 0 0 0
14 2022-08-17 07:11:40 1.18 455.743 0 0 0
15 2022-08-17 07:06:40 1.16 455.723 0 0 0
16 2022-08-17 07:01:40 1.17 455.733 0 0 0
17 2022-08-17 06:56:40 1.16 455.723 0 0 0
18 2022-08-17 06:51:40 1.17 455.733 0 0 0
19 2022-08-17 06:46:40 1.19 455.753 0 0 0
20 2022-08-17 06:41:40 1.16 455.723 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK06
ชื่อสถานี สะพานลานทอง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง ป่าตึง
แม่จัน
ระดับท้องน้ำ 454.563 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 460.182 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 455.663 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 456 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.18 ม.
455.743 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/17 08:16
CRflood