STK06 สะพานลานทอง


ระดับน้ำ

0.85 ม.


455.413 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2023/10/01
20:19 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2023-10-01 20:19:26 0.85 455.413 0 0 0
2 2023-10-01 20:14:25 0.85 455.413 0 0 0
3 2023-10-01 20:09:25 0.85 455.413 0 0 0
4 2023-10-01 20:04:25 0.84 455.403 0 0 0
5 2023-10-01 19:59:25 0.86 455.423 0 0 0
6 2023-10-01 19:54:25 0.86 455.423 0 0 0
7 2023-10-01 19:49:25 0.86 455.423 0 0 0
8 2023-10-01 19:44:25 0.9 455.463 0 0 0
9 2023-10-01 19:39:26 0.87 455.433 0 0 0
10 2023-10-01 19:34:25 0.88 455.443 0 0 0
11 2023-10-01 19:29:25 0.88 455.443 0 0 0
12 2023-10-01 19:24:25 0.87 455.433 0 0 0
13 2023-10-01 19:19:25 0.87 455.433 0 0 0
14 2023-10-01 19:14:25 0.84 455.403 0 0 0
15 2023-10-01 19:09:25 0.83 455.393 0 0 0
16 2023-10-01 19:04:25 0.82 455.383 0 0 0
17 2023-10-01 18:59:25 0.79 455.353 0 0 0
18 2023-10-01 18:54:25 0.84 455.403 0 0 0
19 2023-10-01 18:49:25 0.84 455.403 0 0 0
20 2023-10-01 18:44:25 0.82 455.383 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK06
ชื่อสถานี สะพานลานทอง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง ป่าตึง
แม่จัน
ระดับท้องน้ำ 454.563 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 460.182 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 455.663 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 456 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.85 ม.
455.413 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2023/10/01 20:19
CRflood