STK06 สะพานลานทอง


ระดับน้ำ

0.79 ม.


455.353 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2021/10/22
10:59 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2021-10-22 10:59:11 0.79 455.353 0 0 0
2 2021-10-22 10:54:12 0.8 455.363 0 0 0
3 2021-10-22 10:49:11 0.8 455.363 0 0 0
4 2021-10-22 10:44:11 0.79 455.353 0 0 0
5 2021-10-22 10:39:11 0.82 455.383 0 0 0
6 2021-10-22 10:34:11 0.78 455.343 0 0 0
7 2021-10-22 10:29:12 0.79 455.353 0 0 0
8 2021-10-22 10:24:11 0.82 455.383 0 0 0
9 2021-10-22 10:19:11 0.8 455.363 0 0 0
10 2021-10-22 10:14:11 0.79 455.353 0 0 0
11 2021-10-22 10:09:11 0.82 455.383 0 0 0
12 2021-10-22 10:04:12 0.81 455.373 0 0 0
13 2021-10-22 09:59:11 0.81 455.373 0 0 0
14 2021-10-22 09:54:11 0.8 455.363 0 0 0
15 2021-10-22 09:49:12 0.79 455.353 0 0 0
16 2021-10-22 09:44:11 0.81 455.373 0 0 0
17 2021-10-22 09:39:11 0.81 455.373 0 0 0
18 2021-10-22 09:34:12 0.8 455.363 0 0 0
19 2021-10-22 09:29:11 0.82 455.383 0 0 0
20 2021-10-22 09:24:11 0.81 455.373 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK06
ชื่อสถานี สะพานลานทอง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง ป่าตึง
แม่จัน
ระดับท้องน้ำ 454.563 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 460.182 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 455.663 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 456 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.79 ม.
455.353 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/10/22 10:59
CRflood