STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

N/A ม.


N/A ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/17
12:06 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-17 12:06:06 -3.42 347.875 0 31 69
2 2019-01-17 12:01:05 -3.41 347.885 0 31 68
3 2019-01-17 11:55:40 -3.42 347.875 0 29.7 67
4 2019-01-17 11:50:27 -3.42 347.875 0 30.1 65
5 2019-01-17 11:45:11 -3.41 347.885 0 29 64
6 2019-01-17 11:40:02 -3.41 347.885 0 29 64
7 2019-01-17 11:34:46 -3.42 347.875 0 29.2 64
8 2019-01-17 11:29:31 -3.42 347.875 0 28.3 61
9 2019-01-17 11:24:17 -3.41 347.885 0 28.5 63
10 2019-01-17 11:17:31 -3.42 347.875 0 28.1 63
11 2019-01-17 11:07:10 -3.42 347.875 0 28.2 65
12 2019-01-17 11:01:21 -3.41 347.885 0 27.7 62
13 2019-01-17 10:56:10 -3.42 347.875 0 26.6 55
14 2019-01-17 10:49:08 -3.42 347.875 0 26.6 55
15 2019-01-17 10:47:59 -3.42 347.875 0 26.5 57
16 2019-01-17 10:42:49 -3.42 347.875 0 25.5 54
17 2019-01-17 10:34:33 -3.41 347.885 0 24.5 49
18 2019-01-17 10:29:17 -3.42 347.875 0 23.7 49
19 2019-01-17 10:24:17 -3.41 347.885 0 24.3 47
20 2019-01-17 10:18:36 -3.41 347.885 0 23.2 51สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ N/A ม.
N/A ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/17 12:06
CRflood