STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

N/A ม.


N/A ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/21
16:53 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2018-11-21 16:53:03 -3.42 347.875 0 33.9 81
2 2018-11-21 16:47:47 -3.42 347.875 0 34.7 79
3 2018-11-21 16:42:36 -3.42 347.875 0 34.8 83
4 2018-11-21 16:37:25 -3.42 347.875 0 35.8 89
5 2018-11-21 16:32:11 -3.42 347.875 0 35.5 99
6 2018-11-21 16:26:59 -3.42 347.875 0 35.6 99
7 2018-11-21 16:21:50 -3.42 347.875 0 36.2 99
8 2018-11-21 16:16:37 -3.42 347.875 0 36.5 99
9 2018-11-21 16:11:26 -3.42 347.875 0 36.1 99
10 2018-11-21 16:06:10 -3.42 347.875 0 36.4 99
11 2018-11-21 16:00:56 -3.42 347.875 0 36.6 99
12 2018-11-21 15:55:43 -3.42 347.875 0 36.7 99
13 2018-11-21 15:50:33 -3.42 347.875 0 36.1 99
14 2018-11-21 15:45:21 -3.42 347.875 0 36.6 99
15 2018-11-21 15:42:09 -3.42 347.875 0 37 99
16 2018-11-21 15:36:58 -3.41 347.885 0 36.4 99
17 2018-11-21 15:31:46 -3.42 347.875 0 36.5 99
18 2018-11-21 15:26:37 -3.42 347.875 0 36.9 99
19 2018-11-21 15:21:26 -3.42 347.875 0 36.9 99
20 2018-11-21 15:16:14 -3.42 347.875 0 36.1 99สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ N/A ม.
N/A ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/21 16:53
CRflood