STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

1.2 ม.


352.495 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2021/10/21
15:38 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2021-10-21 15:38:11 1.2 352.495 0 0 0
2 2021-10-21 15:33:11 1.2 352.495 0 0 0
3 2021-10-21 15:30:04 1.21 352.505 0 0 0
4 2021-10-21 15:28:11 1.2 352.495 0 0 0
5 2021-10-21 15:23:11 1.21 352.505 0 0 0
6 2021-10-21 15:19:13 1.21 352.505 0 0 0
7 2021-10-21 14:58:11 1.21 352.505 0 0 0
8 2021-10-21 14:53:11 1.22 352.515 0 0 0
9 2021-10-21 14:48:11 1.22 352.515 0 0 0
10 2021-10-21 14:43:11 1.26 352.555 0 0 0
11 2021-10-21 14:38:11 1.24 352.535 0 0 0
12 2021-10-21 14:33:11 1.22 352.515 0 0 0
13 2021-10-21 14:28:11 1.24 352.535 0 0 0
14 2021-10-21 14:23:11 1.23 352.525 0 0 0
15 2021-10-21 14:18:11 1.23 352.525 0 0 0
16 2021-10-21 14:13:11 1.22 352.515 0 0 0
17 2021-10-21 14:08:11 1.22 352.515 0 0 0
18 2021-10-21 14:03:11 1.22 352.515 0 0 0
19 2021-10-21 13:58:11 1.22 352.515 0 0 0
20 2021-10-21 13:53:11 1.22 352.515 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.2 ม.
352.495 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/10/21 15:38
CRflood