STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

1.35 ม.


352.645 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2022/08/16
13:22 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2022-08-16 13:22:25 1.35 352.645 0 0 0
2 2022-08-16 13:17:25 1.35 352.645 0 0 0
3 2022-08-16 13:12:25 1.36 352.655 0 0 0
4 2022-08-16 13:07:26 1.37 352.665 0 0 0
5 2022-08-16 13:02:26 1.36 352.655 0 0 0
6 2022-08-16 12:57:25 1.37 352.665 0 0 0
7 2022-08-16 12:52:25 1.36 352.655 0 0 0
8 2022-08-16 12:47:26 1.37 352.665 0 0 0
9 2022-08-16 12:42:26 1.36 352.655 0 0 0
10 2022-08-16 12:37:26 1.35 352.645 0 0 0
11 2022-08-16 12:32:26 1.36 352.655 0 0 0
12 2022-08-16 12:27:26 1.36 352.655 0 0 0
13 2022-08-16 12:22:25 1.38 352.675 0 0 0
14 2022-08-16 12:17:26 1.35 352.645 0 0 0
15 2022-08-16 12:12:26 1.34 352.635 0 0 0
16 2022-08-16 12:07:26 1.35 352.645 0 0 0
17 2022-08-16 12:05:02 1.35 352.645 0 0 0
18 2022-08-16 11:57:26 1.35 352.645 0 0 0
19 2022-08-16 11:52:26 1.37 352.665 0 0 0
20 2022-08-16 11:47:26 1.36 352.655 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.35 ม.
352.645 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/16 13:22
CRflood