STK09 สะพานบ้านวัดหลวง


ระดับน้ำ

1.09 ม.


352.385 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2021/05/13
10:59 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2021-05-13 10:59:35 1.09 352.385 0 0 0
2 2021-05-13 10:54:40 1.09 352.385 0 0 0
3 2021-05-12 12:54:41 1.13 352.425 0 0 0
4 2021-05-09 11:58:51 1.07 352.365 0 0 0
5 2021-05-08 14:25:03 1.09 352.385 0 0 0
6 2021-05-08 14:20:03 1.09 352.385 0 0 0
7 2021-05-08 14:15:03 1.09 352.385 0 0 0
8 2021-05-08 14:11:44 1.09 352.385 0 0 0
9 2021-05-07 13:48:45 1.07 352.365 0 0 0
10 2021-04-24 13:09:13 1.11 352.405 0 0 0
11 2021-04-21 13:09:07 1.09 352.385 0 0 0
12 2021-04-18 12:49:23 1.05 352.345 0 0 0
13 2021-04-03 10:50:54 1.05 352.345 0 0 0
14 2021-04-03 10:46:35 1.04 352.335 0 0 0
15 2021-04-01 11:47:53 1.08 352.375 0 0 0
16 2021-03-31 10:58:42 1.08 352.375 0 0 0
17 2021-03-31 10:54:18 1.07 352.365 0 0 0
18 2021-03-27 10:24:31 1.05 352.345 0 0 0
19 2021-03-26 12:44:12 1.11 352.405 0 0 0
20 2021-03-25 10:57:50 1.07 352.365 0 0 0สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK09
ชื่อสถานี สะพานบ้านวัดหลวง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เชียงของ
ระดับท้องน้ำ 351.295 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 357.44 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 355 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 357 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.09 ม.
352.385 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/05/13 10:59
CRflood