STK10 บ้านแม่บง


ระดับน้ำ

0.92 ม.


386.704 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.2 มม.

สะสม 24 ชม 0.2 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/17
12:54 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-01-17 12:54:22 0.92 386.704 0 40.4 32.08
2 2019-01-17 12:49:22 0.95 386.734 0 39.97 32.87
3 2019-01-17 12:44:21 0.92 386.704 0 39.53 33.17
4 2019-01-17 12:39:21 0.92 386.704 0 39.06 33.85
5 2019-01-17 12:34:20 0.91 386.694 0 38.68 34.01
6 2019-01-17 12:29:19 0.94 386.724 0 38.94 33.59
7 2019-01-17 12:24:18 0.91 386.694 0 38.95 33.18
8 2019-01-17 12:19:18 0.98 386.764 0 38.39 33.98
9 2019-01-17 12:14:17 0.91 386.694 0 37.42 35.22
10 2019-01-17 12:09:17 0.92 386.704 0 37.49 35.05
11 2019-01-17 12:04:16 0.92 386.704 0 37.39 35.23
12 2019-01-17 11:59:16 0.92 386.704 0 37.43 34.71
13 2019-01-17 11:54:15 0.91 386.694 0 37.39 35.06
14 2019-01-17 11:49:14 0.91 386.694 0 37.13 35.15
15 2019-01-17 11:39:13 0.92 386.704 0 36.59 36.17
16 2019-01-17 11:34:12 0.93 386.714 0 37.07 35.34
17 2019-01-17 11:29:12 0.9 386.684 0 37.21 34.81
18 2019-01-17 11:24:11 0.91 386.694 0 37.5 34.32
19 2019-01-17 11:19:11 0.91 386.694 0 37.77 34.6
20 2019-01-17 11:14:10 0.92 386.704 0 37.07 35.71สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK10
ชื่อสถานี บ้านแม่บง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง โชคชัย
ดอยหลวง
ระดับท้องน้ำ 385.784 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 391.038 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 388.7 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 389.3 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.92 ม.
386.704 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/17 12:54
CRflood