STK10 บ้านแม่บง


ระดับน้ำ

0.64 ม.


386.424 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 2.2 มม.

สะสม 24 ชม 3.5 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/12/15
23:43 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ วันที่ ปริมาณน้ำ (ม.) ปริมาณน้ำ (ม.รทก.) ปริมาณน้ำฝน (มม.) อุณหภูมิ (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
1 2019-12-15 23:43:19 0.64 386.424 0 38.63 24.42
2 2019-12-15 23:38:18 0.64 386.424 0 38.79 24.12
3 2019-12-15 23:33:17 0.62 386.404 0 39.1 23.72
4 2019-12-15 23:28:16 0.63 386.414 0 39.03 23.89
5 2019-12-15 23:23:15 0.61 386.394 0 39.18 23.75
6 2019-12-15 23:18:14 0.62 386.404 0 39.24 23.85
7 2019-12-15 23:13:13 0.63 386.414 0 39.36 23.76
8 2019-12-15 23:08:13 0.64 386.424 0 39.42 23.84
9 2019-12-15 23:03:12 0.62 386.404 0 39.18 24.29
10 2019-12-15 22:58:11 0.64 386.424 0 39.49 23.95
11 2019-12-15 22:53:10 0.62 386.404 0 39.51 23.92
12 2019-12-15 22:48:09 0.62 386.404 0 39.58 23.76
13 2019-12-15 22:43:08 0.62 386.404 0 39.66 23.74
14 2019-12-15 22:38:07 0.65 386.434 0 39.76 23.87
15 2019-12-15 22:33:06 0.64 386.424 0 39.62 24.25
16 2019-12-15 22:28:05 0.62 386.404 0 39.72 24.31
17 2019-12-15 22:23:05 0.64 386.424 0 39.7 24.33
18 2019-12-15 22:18:03 0.64 386.424 0 39.89 24.16
19 2019-12-15 22:13:03 0.62 386.404 0 39.86 24.21
20 2019-12-15 22:08:02 0.65 386.434 0 39.93 23.94สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STK10
ชื่อสถานี บ้านแม่บง
ลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง
สถานที่ติดตั้ง โชคชัย
ดอยหลวง
ระดับท้องน้ำ 385.784 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 391.038 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 388.7 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 389.3 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.64 ม.
386.424 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/12/15 23:43
CRflood