TG.04 สะพานบ้านดอนสลี


ระดับน้ำ

0.23 ม.


463.07 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/01/17
12:30 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.04
ชื่อสถานี สะพานบ้านดอนสลี
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 462.8 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 468.89 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 467.68 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 468.89 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.23 ม.
463.07 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/17 12:30
CRflood