TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า


ระดับน้ำ

0.57 ม.


481.84 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/05/25
06:15 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.07
ชื่อสถานี สะพานบ้านแม่ข่า
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 480.91 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 486 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 485.02 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 485.96 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.57 ม.
481.84 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/05/25 06:15
CRflood