TG.07 สะพานบ้านแม่ข่า


ระดับน้ำ

0.91 ม.


482.18 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/21
17:15 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.07
ชื่อสถานี สะพานบ้านแม่ข่า
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 480.91 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 486 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 485.02 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 485.96 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.91 ม.
482.18 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/21 17:15
CRflood