TG.09 สะพานบ้านคาย (น้ำฝาง)


ระดับน้ำ

1 ม.


444.58 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/21
17:30 น.



ระดับน้ำปัจจุบัน




ภาพตัดขวางลำน้ำ





สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำ



ข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.09
ชื่อสถานี สะพานบ้านคาย (น้ำฝาง)
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 443.59 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 452.69 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 450.77 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 452.57 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1 ม.
444.58 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/21 17:30
CRflood