TG.09 สะพานบ้านคาย (น้ำฝาง)


ระดับน้ำ

0.41 ม.


443.99 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/08/21
21:15 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.09
ชื่อสถานี สะพานบ้านคาย (น้ำฝาง)
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 443.59 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 452.69 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 450.77 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 452.57 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.41 ม.
443.99 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/08/21 21:15
CRflood