TG.10 วัดใหม่ขุนกรณ์


ระดับน้ำ

0 ม.


0 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/09/17
23:30 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.10
ชื่อสถานี วัดใหม่ขุนกรณ์
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 0 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 0 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 0 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 0 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0 ม.
0 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/09/17 23:30
CRflood