TG.11 เทศบาลตำบลแม่ยาว


ระดับน้ำ

1.34 ม.


399.3 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2018/11/21
17:30 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.11
ชื่อสถานี เทศบาลตำบลแม่ยาว
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 391.27 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 401.53 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 401.42 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 401.52 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.34 ม.
399.3 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2018/11/21 17:30
CRflood