TG.13 บ้านใหม่กือนา


ระดับน้ำ

0 ม.


378.78 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/08/21
20:30 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.13
ชื่อสถานี บ้านใหม่กือนา
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 376.29 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 386.98 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 385.34 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 386.98 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0 ม.
378.78 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/08/21 20:30
CRflood