TG.16 ท่ากอบง จ.เชียงราย


ระดับน้ำ

3 ม.


369.23 ม.รทก.
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ตรวจวัดเมื่อ
2019/08/21
21:15 น.ระดับน้ำปัจจุบัน
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี TG.16
ชื่อสถานี ท่ากอบง จ.เชียงราย
ลำน้ำ น้ำแม่กก
สถานที่ติดตั้ง
ระดับท้องน้ำ 371.78 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 374.98 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 373.23 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 374.98 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 3 ม.
369.23 ม.รทก.
อัตราการไหล -- ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/08/21 21:15
CRflood